Skolepokalen Header Turneringsreglement

Turneringsreglementet er stort set uændret i sæson 2024/25.  

Der er foretaget enkelte præciseringer i §1 vedr. piger på drengehold og §5 vedr. spilleberettigelse, hvor der er tilføjet Gjensidige kvindeliga, 1. div og 2. div ift. piger der ikke er spilleberettigede i turneringen.

Særligt til træneren, læreren og skolelederen
Vær venligst opmærksomme på, at det til enhver tid er jeres ansvar, at de elever der deltager i turneringen, både som spiller med også på sidelinjen, følger DBU's adfærdskodeks i forhold til god opførsel. Vi har desværre oplevet mange elever, der står på sidelinjen (uden lærer) og sviner spillere og dommere til med grimme tilråb. 

Skolerne er velkomne til at bruge DBU's materiale fra RÅB pænt kampagnen. 

§1 Turneringen+

DR Ultra Skolepokalen omfatter alle skolehold i grundskolen.

Alle elever til og med 9.klasse kan deltage (undtaget de i §5 nævnte).

Idrætsefterskoler kan ikke deltage. 

En skole kan deltage med op til 2 drenge- og 2 pigehold i turneringen.

Der arrangeres en turnering for drengehold og en turnering for pigehold.

Drengeholdet kan bestå af drenge og piger. En pige kan dermed spille på både drengeholdet og pigeholdet på samme skole i samme turneringsår, dog kun på det ene drengehold, såfremt der er tilmeldt to drengehold i samme turneringsår.

Pigeholdet kan kun bestå af pigespillere. 

Turneringen gennemføres fra ultimo august til ultimo april (et turneringsår).

Lodtrækningen og programplanlægning foretages af turneringsledelsen, der tilsender skolerne de nødvendige meddelelser.

Efter to indledende runder med puljespil, spilles turneringen efter cupsystemet indtil kredsfinalen. Afsluttende kampe spilles i en slutrunde i foråret indtil finalen ultimo april.
To hold fra samme skole skal senest møde hinanden i 3. runde.

Afvigelser fra de tidsfrister, der fastsættes for turneringsrunderne, vil kun i ganske særlige tilfælde kunne imødekommes, og kun ved skriftlig ansøgning til DBU's turneringsansvarlige indenfor pågældende kreds. Se §15.

Der spilles efter den seneste udgave af DBU's lokalunioners turneringspropositioner med få undtagelser medtaget i DR Ultra Skolepokale´s reglement.

§2 Tilmelding og trækning+

Tilmelding skal ske via tilmeldingslinket: https://mit.dbu.dk/skolepokalen 

Når deadline for tilmelding er overskredet, er det ikke længere muligt at trække sig gebyrfrit, og skolen skal betale for de tilmeldte hold.

Eftertilmelding og trækning kan kun ske ved henvendelse til DBU’s turneringsansvarlige indenfor den pågældende kreds. Se §16.

§3 Antal spillere og spilletid+

Et hold består af 11 spillere og 3 udskiftningsspillere og der spilles med fri udskiftning. Det er tilladt at bruge 16 spillere i finalen.

I runde 1 og 2, puljespil, må hver skole medbringe max. 20 spillere. Der skal være tydelig adskillelse af de 3 udskiftningsspillere og de øvrige 6 spillere.
I alle følgende runder må hver skole medbringe 14 spillere. I finalen dog 16 spillere. 

Reservespillere kan indsættes når som helst i en kamp efter aftale med dommeren.

En udskiftet spiller kan genindtræde.

Spilletiden er 2x20 minutter pr. kamp i de indledende runder (puljespil) og en pause på 20 minutter mellem hver kamp.

Spilletiden er 2x30 minutter i cupkampene runde 3, 4 og 5 med efterfølgende afgørelse på straffespark ved et uafgjort resultat.

Fra og med kredsfinalerne spilles der 2x30 minutter. Ved uafgjort spilles forlænget spilletid på 2x10 minutter eventuelt efterfulgt af straffespark jf. fodboldloven.
For finalen gælder særlige vilkår grundet evt. TV-transmission.

§4 Stillingsregel+

Hvem går videre efter puljekampe?

De to første runder kaldes puljekampe, fordi skolerne møder hinanden i tre- eller fireholdspuljer. 

Nummer 1 fra treholdspuljer går videre til spillerunde 2.
Nummer 1 og 2 fra fireholdspuljer går videre til spillerunde 2.

I spillerunde 2 er det KUN vinderen af puljen, der går videre til knockout kampene. 

I udgangspunktet gælder punkterne herover, men det er til enhver tid den lokale kreds, der afgør hvem der går videre i forhold til nedenstående punkter.

  1. Flest point
  2. Bedste målforskel i samtlige kampe
  3. Flest scorede mål i samtlige kampe
  4. Flest kamppoint i indbyrdes kampe
  5. Bedste målforskel i indbyrdes kampe
  6. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  7. Flest vundne kampe
  8. Lodtrækning§5 Spilleberettigelse+

Holdet må dannes af samtlige elever, der er indskrevet i skolen i turneringsåret, med undtagelse af de under punkt 4 nævnte elever og under hensyn til aldersbestemmelsen i punkt 1. 

En elev må kun spille for én skole i hvert halvår. Skifter en elev skole må vedkommende gerne deltage for den nye skole efter den 31/12. 

Elever fra idrætsefterskoler, gymnasieklasser, handelsskoler, tekniske skoler og fritidsklubber er ikke spilleberettiget. 

Elever, der i indeværende turnering har deltaget i en turnerings- eller pokalkamp for et hold i DBU’s bedste ungdomsrækker, er ikke spilleberettiget i DR Ultra Skolepokalen. Det gælder følgende rækker: 

Drenge: 

U17 Liga
U17 Division 
U19 Liga
U19 Division


Piger
: 

U16 Liga
U16 Division
U19 Liga
U19 Division
Gjensidige Kvindeliga
1. division
2. division

Stiller en skole med 2 hold i samme turnering, er en elev kun spilleberettiget for det ene hold. Undtaget er piger på skolens drengehold se §1. 

Ved tvivlsspørgsmål kontakt DBU's lokalunion i din kreds. 

§6 Dispensation+

To mindre skoler kan - efter skriftlig dispensationsansøgning til disciplinærudvalget på skolepokalen@dbu.dk – søge om at stille fælles hold.

§7 Spilledragt og udstyr+

Holdet skal så vidt muligt være iført ensartet spilledragt, som minimum skal trøjerne være i samme farve.

I tilfælde af samme trøjefarve skifter hjemmeholdet (den arrangerende skole). Overtræksveste tillades i stedet for skiftetrøjer til alle kampe. 

Hvis en spiller ikke bærer benskinner, skal dommeren bortvise spilleren. Spilleren kan først genindtræde, når forholdet er bragt i orden.

Spillerne må ikke bære smykker eller lignende, som kan være til fare for spillerne.

I finalen stilles spilletøj til rådighed af DBU. Tøjet omfatter trøje, benklæder og strømper, men ikke støvler og benskinner. Tøjet er skolernes ejendom efter kampen.

§8 Holdkort+

Det påhviler begge skoler at udfylde et holdkort før hver kamp. Holdkortet skal indeholde for- og efternavn samt fødselsår på de spillere som benyttes i den pågældende kamp.

Holdkortet skal opbevares på skolen indtil holdet evt. er slået ud af turneringen, hvorefter holdkortet kan makuleres. Holdkortet skal kunne forevises på DBU’s forlangende.

Holdkortet PDF downloades her .

Holdkortet WORD downloades her.

§9 Kampens arrangement og kørselsomkostninger+

Kamparrangementet af de indledende puljekampe påhviler den i turneringsplanen angivne arrangørskole.

Kamparrangementet omfatter reglementeret bane godkendt af begge holdledere, bold (str. 5) og neutral dommer. Kampene kan afvikles på græs eller kunstgræs.

Hvis den arrangerende skole ikke selv har en bane(r), skal kampen spilles på et af de idrætsanlæg, der administreres af skolens kommune eller fodboldklubben i nærområdet.

For kampe i Storkøbenhavns kreds (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Hvidovre, Rødovre eller Gentofte kommune) SKAL spillestedet kontaktes for booking af bane senest tre dage før kampdato.

Hvis dette IKKE overholdes, risikerer den arrangerende skole at blive taberdømt uden kamp.

Arrangørskolen er ansvarlig for sikkerheden omkring kampene, blandt andet ved at have tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udehold ansvaret for egne elevers og tilskueres opførsel.

Når en kamp er sat i gang, betragtes alle forhold omkring kampen, som godkendt af begge parter. Er der forhold man ikke er tilfreds med, kan der nedlægges en skriftlig protest via mail til skolepokalen@dbu.dk. En protest fritager ikke skolen for at spille kampen.

Skolerne kan fra slutspilkampene i foråret få refunderet skolens kørselsomkostninger ved indsendelse af dokumentation til turneringsledelsen.

Takster:

0-100 km = op til kr. 1.500, -

101-200 km = op til kr. 2.000, -

201-400 km = op til kr. 2.500, -

400+ km = op til kr. 3.000, -

For finalen gælder særlige regler. Yderligere information tilsendes finaledeltagerne i god tid inden arrangementet.

Tvivlsspørgsmål vedrørende arrangementet afgøres af DBU’s turneringsledelse.

§10 Afbud til kamp og aflysning af kamp+

Kan skolen ikke stille hold, skal afbud meddeles såvel den lokale kredskontakt, se §15., samt modstanderholdet senest dagen før spilledagen. Afbud registreres og kampen fastsættes som tabt med 3-0.

Aflyses en kamp grundet vejret eller andre særlige forhold, skal skolen meddele dette til den lokale kredskontakt senest den førstkommende hverdag, som herefter vil fastsætte en ny spilledato.

§11 Indtastning af kampens resultat+

Kampens resultat skal indtastes umiddelbart efter kampen. Dette gøres via DBU’s Fodboldapp. Kan downloades i App Store og Google Play. Kig efter det røde DBU logo.

I App´en går du i Værktøjskassen, vælg "Indberet resultat og Kampfakta". Indtast kampnummer og resultatet kan indberettes. 

Det er den arrangerende skoles ansvar at indtaste resultatet. Har I booket dommer kan denne være behjælpelig med dette. 

Er kampens resultat ikke indtastet senest anden hverdag kl. 24.00 efter kampen er spillet, vil resultatet blive fastsat til 0-3.

§12 Dommer+

Det påhviler skolerne at stille med en dommer, som kan dømme skolens kampe. Det er ikke et krav at personen er eksamineret dommer. Det kan være en skolelærer, en forælder eller lignende. Personen skal være over 18 år.

Kreds Storkøbenhavn og Kredsene i Jylland påsætter automatisk DBU dommere til alle runder. Udgiften deles mellem skolerne 50/50 pr. kamp.

Ønsker skolerne IKKE DBU-dommer bedes arrangørskolen fravælge denne mulighed ved at skrive til dommer@dbukoebenhavn.dk eller suje@dbujylland.dk

Kredsene på Sjælland og Fyn påsætter kun DBU dommere, hvis skolerne bestiller det. Udgiften deles 50/50 pr. kamp.

Arrangørskolen bedes bestille dommere via dommer@dbusjaelland.dk eller info@dbufyn.dk

Bestilling af en eksamineret dommer skal ske senest 3 hverdage før kamptidspunkt.

Kan skolen ikke stille dommer betragtes kampen som tabt.

Når kampen er sat i gang, er dommeren at betragte som godkendt af begge skoler.

I runde 1 og 2, puljekampene, sker fremsendelse af faktura til alle skoler i puljen, så dommerudgiften deles ligeligt mellem skolerne.
I runde 3, 4 og 5, knockout kampene, sker fremsendelse af faktura til hjemmeholdet.

DBU stiller og betaler DBU dommer til kredsfinalerne samt forårets kvartfinaler.

DBU stiller og betaler for DBU dommer TRIO til forårets semifinaler og finalen.

 

§13 Udvisning og karantæner+

En advarsel betyder en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter for kampe i de indledende runder (2x20). I de afsluttende kampe (2x30) betyder det en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter. Den tidsbegrænsede udvisning markeres med et gult kort.

Den tidsbegrænsede udviste spiller må komme ind igen, når de 5 eller de 10 minutter plus eventuelt tidstillæg er gået. Når udvisningsperioden udløber, kan spilleren genindtræde, via midterlinjen, efter dommerens tilladelse - også hvis spillet er i gang.

Udvises en spiller i en stævnekamp, gælder udvisningen resten af stævnedagen.
Udvises en spiller i en knockout kamp tildeles automatisk 1 spilledags karantæne i indeværende turnering. Karantænen skal afsones i den førstkommende kamp. En leder kan også tildeles karantæne.

I særligt grove tilfælde kan disciplinærudvalget skærpe karantænens længde, ligesom karantæne kan videreføres til kommende turneringer.

Kampens dommer bedes indberette grove tilfælde via skolepokalen@dbu.dk på førstkommende hverdag.
Meddelelse om evt. karantæne tilgår skolen.

 

§14 Protester+

Protester stiles til DBU og fremsendes af ansvarlig lærer/inspektør pr. e-mail senest førstkommende hverdag efter kampen til skolepokalen@dbu.dk.

Protesterne behandles af og afgøres suverænt af et af DBU’s nedsatte disciplinærudvalg. Udvalgets afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

Uanset om der er nedlagt protest, er disciplinærudvalget berettiget til, af egen drift, at tage en sag op, hvor der kan være tvivl om, at reglementet er overholdt, og hvor dette har haft væsentlig indflydelse.

Disciplinærudvalgets sanktionsmuligheder er karantæne til spillere og officials i et nærmere angivet tidsrum og/eller påbud om afvikling af kommende kamp(e) uden tilskuere eller på en anden bane end den sædvanlige hjemmebane. Disciplinærudvalget har ligeledes mulighed for at taberdømme et hold.

§15 Skolens kontaktperson+

Alle skoler skal have en af skolen udnævnt kontaktperson/holdleder, som skal være ansat på skolen. Kontaktpersonen eller dennes stedfortræder skal være til stede i forbindelse med afviklingen af kampe, så holdet altid ledsages af en voksen, udpeget af skolen.

Skolekontakten kan søges frem via alle lokalunioners hjemmeside.
Skriv skolens navn i det røde søgefelt på forsiden.

§16 Turneringsledelse+

DBU er turneringsleder. Der henvises til bestemmelserne i DBU’s Turneringsreglement samt fodboldloven. Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af reglementet afgøres suverænt af DBU’s turneringsledelse.
Kontakt: skolepokalen@dbu.dk

Lokale kontaktpersoner

Er du fra en skole på Fyn kredsen (dækker også Vejle, Fredericia og Kolding).
DBU Fyn. Mail: info@dbufyn.dk. Tlf.: 66 17 82 18

Er du fra en skole i Jylland (undtaget dog Vejle, Fredericia og Kolding).
Susanne Jensen, DBU Jylland. Mail: suje@dbujylland.dk. Tlf.: 89 39 99 42

Er du fra en skole på Sjælland eller øerne.
Brian Rasmussen, DBU Sjælland. Mail: bras@dbusjaelland.dk. Tlf.: 46 34 07 41

Er du fra en skole i Storkøbenhavn (dækker København, Tårnby, Dragør, Gentofte, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre og Bornholm).
Martin Munk Nielsen, DBU København. Mail: skolefodbold@dbukoebenhavn.dk. Tlf.: 39 27 71 44

 

Fandt du ikke det, du ledte efter?

Find ud af, hvem du skal kontakte her.