Forhåbentligt venter os nu et på alle måder mere normalt halvår - også i fodboldklubberne og på fodboldbanerne. Men, vi skal fortsat tænke os godt om.

Derfor giver vi jer nedenfor svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.

Vi gør opmærksom på, at nedenstående naturligvis kan ændre sig, når der kommer nye udmeldinger fra myndigheder. I så fald opdaterer vi nedenstående.

Vær også OBS på, at du også kan se den fulde corona-protokol for dansk fodbold.

Spørgsmål og svar (opdateret 30.07.20)

Træning

HVOR MANGE MÅ VI VÆRE SAMLET TIL EN TRÆNING?+

Der må på et afgrænset område maksimalt træne 100 personer sammen inkl. trænere.

HVORDAN KAN VI MARKERE TRÆNINGSOMRÅDERNE?+

Det er vigtigt, at baner/områder er tydeligt opmærket, så der ikke kan opstå tvivl om, hvilket areal det dækker.

Det kan gøres via kridtstreg, snor eller flere kegler langs siderne. Det er IKKE nok med en kegle i hvert hjørne. 

HVOR STOR AFSTAND SKAL DER VÆRE MELLEM TRÆNINGSOMRÅDERNE?+

For at overholde forsamlingsforbuddet skal der være en tydelig afgrænsning af hver enkelt bane/område, og der skal være en ”buffer-zone” på to meter imellem to baner/områder.

I modsat fald anses de som et samlet område, hvor der maks. må være 100 personer samlet.

MÅ VI SKIFTE MELLEM TRÆNINGSGRUPPERNE?+

Ja.

Hvis man deler de op til 100 personer i mindre grupper, må der gerne skiftes mellem disse mindre grupper under træning. Det betyder følgende:

Har man 2 grupper med 50 personer i hver, må der gerne skiftes mellem de to grupper, men der må så ikke skiftes mellem andre end de to grupper, så overstiger man forsamlingsforbuddet.

Har man 4 grupper med 25 i hver, må der gerne skiftes mellem de fire grupper, men der må ikke skiftes med gruppe 5, så overstiger man forsamlingsforbuddet. 

Skifter man mellem grupper under træning, skal man skifte mellem de samme grupper og med de samme personer i. Det må maksimalt være 100 personer, der skiftes imellem.

MÅ VI HAVE KROPSKONTAKT UNDER TRÆNINGEN?+

Fodbold må gennemføres med fysisk kontakt, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Der skal være tale om sporadisk kropskontakt.

Unødig kropskontakt som fx gruppekram og highfives bør begrænses mest muligt.

MÅ DER LAVES HOVEDSTØD OG VÆRE BOLDKONTAKT MED HÆNDER?+

Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt under træning. Dette gælder dog ikke, når der skal spilles kamp.

Det anbefales, at boldkontakt med hænderne, fx indkast, begrænses mest muligt under træning med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning. Dette gælder ikke i kampe, hvor indkast er tilladt som normalt.

MÅ VI BRUGE VESTE OG FÆLLES BOLDE?+

Der må gerne benyttes veste, men de skal vaskes efter brug, inden nogen andre bruger dem.

Der må bruges fælles bolde under træningen, så længe det kun er i den enkelte træningsgruppe. Bolde og kegler må ikke deles mellem flere træningsgrupper under samme træningssession. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og vaskes eller afsprittes før og efter træningen samt så hyppigt som muligt under aktiviteten (ifølge retningslinjerne fra Kulturministeriet).

Husk, at det kun er træneren, der må have adgang til boldrum, og at vedkommende alene skal tage bolde og kegler ud.

KAN UNGDOMSTRÆNERE (UNDER 18 ÅR) HAVE ANSVARET FOR EN GRUPPE SPILLERE?+

Ja.

I ’Fodboldens corona-regler’ står der, at der altid skal være enten en træner eller en voksen sammen med gruppen.

En ungdomstræner på fx 15 år må derfor gerne træne en gruppe børn.

HVAD BETYDER DET, AT VI SKAL MONITORERE, HVEM DER DELTAGER I TRÆNINGEN?+

Det betyder, at klubben skal vide, hvem der træner sammen med hvem. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.

KAMPE

HVORDAN SKAL VI OPMÆRKE ZONER/BANER?+

Når I opmærker zoner/baner til kamp, skal I nu også tilføje et udskiftningsfelt. Se grafik på side 7 i protokollen.

I skal særligt være opmærksomme på afstanden til næste bane. Afstanden skal være minimum 2 meter og tæller fra udskiftningsfelt til udskiftningsfelt.

MÅ VI AFHOLDE TO ELLER FLERE SEPARATE TURNERINGER/STÆVNER I SAMME TIDSRUM?+

Ja, hvis:

 • Turneringerne/stævnerne er separate, klart og effektivt adskilte.
 • Deltagerne ikke blandes på tværs af stævnerne.
 • I overholder forsamlingsforbuddet, dvs. max er 100 deltagere pr. turnering inkl. trænere, personale, officials mv.
 • Der må være 500 personer forsamlet til en sportsbegivenhed, men I må gerne afholde flere tydeligt adskilte arrangementer på samme tid.
SKAL VI GIVE HÅND INDEN (OG EFTER) KAMP?+

Nej.

Unødig kropskontakt som f.eks. håndtryk bør undgås.

MÅ DER VÆRE TILSKUERE TIL KAMPENE?+

Der må til kampe og stævner gerne være tilskuere på fodboldanlægget. Der må maksimalt være 500 personer ved hvert arrangement. Her tæller både spillere, trænere, dommere, ledere og tilskuere med. Det er klubbens ansvar at sikre, at dette overholdes. 

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.

Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.

Den arrangerende klub af fodboldkampen/stævnet bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte fodboldanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling.

Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger

Publikummer skal være siddende (fx på medbragte klapstole eller siddende på græsset, hvis der ikke er faste siddepladser ved banen).

Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

OMKLÆDNING, KLUBHUS OG CAFETERIA

MÅ OMKLÆDNINGS- OG BADEFACILITETER BENYTTES?+

Ja, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer for rengøring følges, og der gøres rent mindst en gang dagligt, og oftere ved mange gæster/brugere.

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Omklædningsrummene må bruges både i forbindelse med træning og kamp.

Der er ikke nogen specifik antalsbegrænsning for antal personer i et omklædningsrum (ud over det overordnede forsamlingsforbud). Der skal dog være minimum 4 kvadratmeter gulvareal pr. person. Det skal være muligt at holde god afstand. Det skal være muligt at holde god afstand.

MÅ VI ÅBNE FOR ADGANG TIL TOILETFACILITETER?+

Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Toiletterne skal rengøres hyppigt, og der skal være sæbe og sprit tilgængeligt.

MÅ VI ÅBNE VORES KLUBHUS?+

Ja.

Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes. Det er vigtigt, at det sociale ikke foregår ude på baneanlægget.

Hvis I åbner klubhuset, bør følgende overholdes:

 • Lokalet bør være tilstrækkelig stort til, at alle kan holde afstand.
 • Der skal være mulighed for håndvask eller håndafspritning 
 • Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning.
 • Undgå fysisk kontakt, når I mødes i klubhuset – og følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger

Og som med alle andre aktiviteter skal forsamlingsforbuddet overholdes, og sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges.

MÅ VI ÅBNE FOR SALG I VORES CAFETERIA/KLUBHUS?+

DIF's anbefalinger er, at kantiner, cafeteriaer, restauranter mv. der er drevet professionelt af forpagtere, af lønnede eller af frivillige, og som kan overholde de gældende retningslinjer for restauranter, caféer og værtshuse (se reglerne her), godt kan åbnes.
Foreningerne skal selvfølgelig være opmærksomme på, at det i mange tilfælde er dem, som er ansvarlige for, at retningslinjerne overholdes. Det er vigtigt, at en eventuel åbning sker efter dialog med kommunen og den eventuelle facilitetsejer.

Salg fra cafeteriet er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, som er lavet af Erhvervsministeriet. Dette betyder, at personer gerne må opholde sig i cafeteriet og nyde deres mad og drikke under de samme forudsætninger, som man må på en restaurant. 

I forbindelse med åbningen af cafeteriet skal I være opmærksomme på følgende:

 • Cafeterielokalet skal indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der skal laves afstandsmarkering ved disken, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.
 • Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet, fx via et skilt på døren
 • Udendørsarealer som tilhører cafeteriet, dette kunne fx være en terrasse, indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling. Terrasser mv. skal være tydeligt afmærkede, og det er ikke tilladt at sætte bænke op på græsarealer, da disse typisk hører med til arealet, der bruges til træning, og dermed er underlagt et andet reglement (som er protokollen for træning)
 • Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.
 • Der skal udarbejdes en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, kasseapparater, dankortterminaler m.v. som hyppigt berøres af mange.
 • Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Åbningen af cafeteriet skal respektere forsamlingsforbuddet, og I må således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Cafeteriet kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem selskaberne. Cafeteriet indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.
 • Udendørs caféområder skal være afmærket, så de er en tydelig og integreret del af caféen. Det betyder, at der ikke må sættes borde, stole og lignede op i områder, som ikke er en integreret del af caféen/cafeteriet. 

Læs desuden hele vejledningen fra Erhvervsministeriet her, hvis I overvejer at åbne jeres cafeteria.

Må vi lave sociale arrangementer?+

Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med træning og kamp, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de fodboldmæssige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.

Det er desuden meget vigtigt, at sociale arrangementer ikke foregår på selve fodboldanlægget uden for de afmærkede områder, da personer, der deltager i den sociale aktivitet, derved vil ophæve afmærkningerne og gøre hele fodboldanlægget til et stort område, hvor der i alt kun må være 1x100 personer. Derfor skal sociale arrangementer foregå i klubhuset, cafeteriet eller lignende, hvor forsamlingsforbuddet naturligvis også skal efterleves.

Øvrigt

HVAD SKER DER, HVIS EN PERSON FÅR SYMPTOMER PÅ COVID19?+

Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”. Se mere om anbefalingerne til ’nære kontakter’ her.

Hvad gør klubben, hvis et medlem bliver smittet med corona?

Bliver et medlem konstateret smittet med corona, afhænger jeres håndtering af:

 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.

Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.

I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Overvejelser efter en positiv corona-test
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at opfordre til, at de bliver testet for corona.

Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.

Man kan i dag blive testet uden lægeerklæring og kan forvente svar inden for mellem 30 og 72 timer.

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.

(Kilde: DIF)

Se desuden flere gode råd her.