Kom godt i mål

I den endelige udarbejdelse af jeres børnepolitik skal I huske: 

 • at gøre opmærksom på, at I indhenter den lovpligtige børneattest på klubbens børnetrænere. Herudover anbefaler DBU Børnefodbold, at I indhenter børneattester på alle jeres trænere og ikke kun børnetrænerne, da alle trænere færdes på de samme gange, baner, boldrum og omklædningsrum. 

 • at gøre opmærksom på, at I indhenter referencer, når I ansætter en ny børnetræner.

 • at I i tillæg til det øvrige med fordel kan gøre opmærksom på, at I prioriterer at agere i overensstemmelse med DBU’s Børnesyn. Hertil at I bestræber jer på, at jeres børnetræning tager udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper. 

 • at tage stilling til procedurer og kontaktperson(er) ved overtrædelser af børnepolitikken eller opdagelse af mistrivsel. Det er ikke givet, at forældre eller barn selv kan finde frem til, hvem der kan hjælpe dem, derfor er det vigtigt med oplysning om hvem, der er kontaktperson i klubben. Det er ligeledes vigtigt, at klubbens frivillige ved, hvor de skal henvende sig, hvis de opdager overtrædelser af klubbens børnepolitik eller selv kommer til at agere uhensigtsmæssigt.  

 • at en børnepolitik er et centralt værktøj for jeres børnemiljø og i uddannelsen af jeres frivillige. Den bør derfor ideelt ikke nedfældes af blot én person i jeres klub. Lad udgangspunktet være en drøftelse af, hvad I ønsker, at børnene og deres forældre kan forvente, når de færdes i jeres klub. Inddrag gerne flere lag i klubben – det gør forankringen af den vedtagne politik større og forståelsen bedre. 

 • at den færdigbeskrevne børnepolitik efterfølgende bør behandles på bestyrelsesniveau og vedtages, således at den kan kommunikeres tydeligt til samtlige af klubbens mange interessenter. Det er en forudsætning, at børnepolitikken vedtages af bestyrelsen, hvis I skal kunne kalde jer en DBU Børneklub.

 • at der kan opstå behov for senere tilføjelser eller revisioner af jeres nedskrevne og vedtagne børnepolitik. 

 • at det er vigtigt, at børnepolitikken forankres godt i klubben. Det betyder, at I både skal kommunikere om den nye børnepolitik (se råd nedenfor), men også huske at sikre kendskabet til den for nyankomne medlemmer, trænere, ledere osv. i årene fremover.

 

Andre gode råd: 

 • Hvor det er muligt, kan det være en fordel at formulere positive budskaber fremfor blot forbud eller formaninger i jeres politikker. Her et eksempel på det:  
  ”Børn har ret til både mental og kropslig ukrænkelighed og tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer for tændte kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må mobiler ikke anvendes under omklædning.” Fremfor 2) ”Brug af mobiltelefoner, når der klædes om, er strengt forbudt!”
  Begge udsagn kommunikerer det samme forbud, men i det første eksempel står årsagen og hensynet til børnene i centrum, og forbuddet mod brug af mobiltelefoner bliver til en understøttelse heraf. Dermed har man begrundet sit forbud i et positivt ønske, som understøtter et godt børnemiljø.
  Det vil ikke altid være muligt, men brug formen til jeres budskaber, hvor det giver mening og lader sig gøre.
   
 • I særligt grove tilfælde, som mistanke om forsømmelser, vold, seksuelle krænkelser eller lignende, er det vigtigt, at klubben tager mistanker og henvendelser alvorligt og påtager sig ansvaret for at underrette relevante myndigheder, hvis situationen kræver det. Er man I tvivl, så kontakt med det samme enten DBU eller DIF, og bed om hjælp og vejledning. 

 • Når I har gennemarbejdet og vedtaget jeres børnepolitik, er det vigtigt, at I kommunikerer om den, så den ikke blot ender som et dokument på jeres hjemmeside. I kan fx lave en nyhed om jeres nye børnepolitik på jeres hjemmeside og linke til den på jeres sociale medier, så I gør opmærksomme på den. I kan også lave en PowerPoint om børnepolitikken, som I kan bruge på fx trænermøde til at forklare trænerne om klubbens politik. Derudover kan der også laves en PowerPoint, som kan bruges på forældremøder.

Husk at indsætte klubbens eget logo på det endelige dokument for jeres børnepolitik.