Indefodbold til små mål, lokale regler

SPILLEREGLER - små mål

Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold­loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.
Se nyeste udgave af Fodboldloven.

 • 1. Banen
  § 2. Bolden
  § 3. Spillerne
  § 4. Spillernes udstyr
  § 5. Dommeren
  § 6. Det øvrige dommerteam
  § 7. Spilletid
  § 8. Spillets igangsættelse og genoptagelse
  § 9. Bolden ude af spil
  § 10. Kampens resultat
  § 11. Off-side
  § 12. Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel
  § 13. Frispark
  § 14. Straffespark
  § 15. Indkast
  § 16. Målspark
  § 17. Hjørnekast


  § 1.  Banen
  Banen og dens indretning skal være som følger:

  Dimension:
  Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).

  Afmærkning:
  Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
  1.    Midterlinjen.
  2.    Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linje, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet straffesparksfeltet).
  3.    Straffekastlinjens midte som straffespark­mærke.
  4.    Den stiplede 3-meter linje, som afstandsli­nje m.v.
  5.    Målene.
   
  Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.
   
  Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande.
   
  Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjør-
  nekast, selv om banen har “skrå hjørner”.
   
  § 2. Bolden
  Jfr. Fodboldloven og turneringsreglementet.
   
  § 3. Spillerne
  Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 indskiftnings spillere.
   
  En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
   
  På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden med hånd eller arm.

  Udskiftning skal foregå fra det af turne­ringsle­delsen anviste sted, og kan finde sted når som helst.
   
  Medens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen, før den "udskiftede” spiller helt har forladt denne.
   
  Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.
   
  En spiller kan udvises:
  1.    Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
  2.    Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
  3.    Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).
   
  Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens læng­de ved "rødt kort".
   
  Hvis et hold har fået alle spillere udvist, genoptages spillet ved at dommeren lader bolden falde på banens midte. Modspillerne har herefter 10 sek. til at score. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer.
   
  § 4. Spillernes udstyr
  Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes.
  Benskinner er ikke obligatoriske.

  Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed.
   
  § 5. Dommeren
  Dommerens trøjefarve er sort.
  Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.
   
  § 6. Det øvrige dommerteam
  Anvendes ikke.
   
  § 7. Spilletid
  Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.
   
  § 8. Spillets igangsættelse og genoptagelse
  Førstnævnte hold giver bolden op. Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Ved begyndelsessparket efter en scoring må det hold der ikke giver bolden op befinde sig på begge banehalvdele. 
  Derefter må der være max. 3 spillere på egen banehalvdel.
   
  Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommen­de, genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået.
  Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog §§ 12 og 13.
   
  Der kan ikke scores direkte på begyndelses-sparket og fair play-frisparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.
   
  § 9. Bolden i og ude af spil
  Jfr. Fodboldloven.
   
  § 10. Kampens resultat
  Jfr. Fodboldloven.
   
  § 11. Off - side
  Reglen anvendes ikke.
   
  § 12. Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel
  En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:
  1.    En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark.
  Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.
  2.    Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.
  3.    Opnår en fordel ved forsætligt at være 4 spillere på egen banehalvdel, når bolden er i spil.
  4.    Opnår en fordel ved forsætligt at holde i ban­den.
  5.    Udskifter ulovligt.
  6.    Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning).
  7.    Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning).

 1.    Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).

  Sker forseelsen i eget straffesparksfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, en medspiller, reserve, udskiftet spiller, officials eller dommeren, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm.
  Øvrige forseelser i eget straffesparksfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linje, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.

  Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 6, skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret.
   
  Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, idet der dog ved berøvel­se af mål eller oplagt scoring­smulighed kun anvendes gult kort.
  Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel.
   
  § 13. Frispark
  Der findes kun direkte frispark.
   
  Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linje tages fra det punkt ved den stiplede linje, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
   
  Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.
   
  Ved frispark i eget målfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linje.
   
  § 14. Straffespark
  Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linje.
   
  Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spil­leren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises.
   
  § 15. Indkast
  Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.
  Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.
  Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

  § 16. Målspark
  Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linje.
  Bolden skal altså stadig sparkes direkte ud af feltet og ud på den øvrige del af banen, før den er i spil.
   
  § 17. Hjørnekast
  Hjørnekast udføres som indkast.
   
  Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "med­spiller" og derved igen spille bolden.
  Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres.
   
  Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.