Turneringsreglement for DBU Bornholm

 I. Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator                                                    11-07-2022
 • 1. Gyldighed
  § 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs som udskrives af DBU Bornholm.
 • 1.2 DBU Bornholm/lokalunionerne i fællesskab kan vedtage særskilte reglementer for spil på andet underlag. Forefindes der ikke sådanne reglementer, gælder "Fælles Turneringsregler" med de af hensyn til spillet nødvendige ændringer og tilføjelser til afsnittene " III Turneringsordning", "VI Spilleberettigelse" og "VII kampens afvikling" også for turneringer, stævner og enkeltkampe på andet underlag end græs/kunstgræs, som udskrives, gennemføres og administreres af en af DBUs Lokalunioner eller flere af disse i fællesskab.

 

 • 1.3 Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Bornholm

 

 • 1.4 For DBU Bornholm Futsal gælder dette reglement med de i spillereglerne for Futsal angivne præciseringer.

 

 • 1.5 For DBU Bornholm Indefodbold gælder dette reglement med de i spillereglerne for Indefodbold angivne præciseringer og afvigelser.

 

 • 2 Dispensationer fra regler
 • 2.1 DBU Bornholm afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement §§.

 

 • 3 Rækker administreret af andre end DBU Bornholm
 • 3.1 For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

 

 • 3.2 For fællesrækker administreret af DBU Sjælland gælder Turneringsreglement for DBU Sjælland med de præciseringer og afvigelser der er indeholdt i turneringsbestemmelser for pågældende rækker.

 

 • 3.3 For fællesrækker administreret af DBU København gælder Turneringsreglement for DBU København med de præciseringer og afvigelser der er indeholdt i turneringsbestemmelser for pågældende rækker.

 

 1. Turneringsår
 • 4 Turneringsår og turneringsdele
 • 4.1 Turneringsåret for en turnering er 12 måneder, der enten starter 1. januar eller 1. juli.
  De første 6 måneder i et turneringsår betegnes 1. turneringshalvdel, de sidste 6 måneder 2. turneringshalvdel.

 

 • 4.2 En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

 

 • 4.3 Omkampe, op- og nedrykningskampe og finalekampe betragtes i enhver henseende som en del af turneringen. Kampe i Final 4 betragtes som enkeltstående kampe med hensyn til afvikling af karantæne.

 

III. Turneringsordning og deltagelse i turneringer

 • 5 Turneringsdeltagelse
 • 5.1 En DBU Bornholm-klub kan ansøge om deltagelse i en turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Bornholm der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

 

 • 5.2 Efter aftale mellem DBU Bornholm og DBU København kan hold fra DBU Bornholm deltage i de i aftalen angivne rækker uden forudgående at skulle indhente den i § 5.1 angivne tilladelse.

 

 • 6 Turneringsformer 
 • 6.1 Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel.

 

 • 6.2 Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

  § 6.3 Holdstørrelsen er angivet for de enkelte turneringsrækker – er intet angivet er holdstørrelsen 11M.

 

 • 7 Aldersklasser
 • 7.1 Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

 

 • 7.2 Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

  § 7.3 Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

  § 7.4 I Ældre gælder følgende aldersgrænser: 

 

M+32 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 32 år.
K+29 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.
M+38 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 38 år.
K+36 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 36 år.
M+45 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 45 år.
M+50 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 50 år.
M+55 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 55 år.
M+60 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 60 år.
M+65 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 65 år.
M+70 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 70 år.
M+75 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 75 år.

 

 • 8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
 • 8.1 I rækker for Ældre må der – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver.

 

 • 8.2 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

 

 • 8.3 Dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning.
  Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringshalvår. De nærmere muligheder og vilkår er beskrevet i ”Dispensationsregler”.

 

 • 9 Eftertilmelding af hold
 • 9.1 Fristen for at eftertilmelde hold og få disse optaget er inden turneringsdelenes 4. runde påbegyndes.

 

 • 10 Afmelding og tvangsudtrækning af hold
 • 10.1 Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.

 

 • 10.2 Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.
  Hvis en klub i Herresenior eller kvindesenior får dispensation af DBU Bornholm til at trække et højere rangerende hold, kan klubbens lavere rangerende hold i samme turneringsår ikke blive rækkevinder.

 

 • 10.3 Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes i sin ordinære turneringsrække, kan ikke fortsætte i en pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

 

 • 10.4 Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

 

 • 11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder
 • 11.1 Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

 

 • 11.2 Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

 

 • 11.3 DBU Bornholm afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste Herre 11M/ Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

 

 • 11.4 DBU Bornholm afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

 

 • 11.5 I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

 

 • 11.6 I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste målforskel i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe 10) lodtrækning.

 

 • 11.7 I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe 8) lodtrækning.

 

 • 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (pointgennemsnit) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (målgennemsnit) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

 

 • 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Bornholm ved lodtrækning den endelige rangering.

 

 • 11.10 Udgår et hold inden holdets 4. fastsatte kamp i turneringsprogrammet annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten med mindre DBU Bornholm fastsætter andet.

 

 • 11.11 Udgår et hold efter 4. fastsatte kamp eller senere i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3 med mindre DBU Bornholm fastsætter andet.

 

 • 11.12 Et hold, der frasiger sig retten til at rykke op, frasiger sig samtidig retten til oprykning i efterfølgende turneringshalvdel/turneringsår.

 

 1. Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæne
 • 12 Moderklub
 • 12.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat.

 

 • 12.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs – og spilleren skal være medlem af denne moderklub, samt registreret og godkendt af DBU Bornholm. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.

 

 

 • 13 Deltagelse for andre klubber
 • 13.1 Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

 

 • 13.2 I turneringer for Ældre kan lokalunionen tillade at der benyttes spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber og registreret og godkendt af lokalunionen for begge klubber samt, at spillerens moderklub giver sin accept og at denne accept foreligger inden holdets første kamp i turneringen. En spiller kan dog kun deltage for én klub i samme aldersklasse (det vil sige, at spilleren eksempelvis kan spille M+32 i en klub og M+40 i en anden, men eksempelvis ikke  M+32 i to forskellige klubber)..

  § 13.3 En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse – til at benytte en børne-, ungdoms- eller seniorspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs skriftlige accept og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende halvår.

-

 • 14 Deltagelse i repræsentative kampe
 • 14.1 Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe (gælder alle landshold inkl. Futsal) og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.

 

 

 • 15.2 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Herre-DM, må der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Drenge for spillerens alder deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU. Deltager klubben med et hold i Reserveligaen i fodbold, kan kontraktspillere, der på spilledagen opfylder alderskriterierne som senior kun deltage på 2. senior i Herre Bornholmsserien og kun, hvis spilleren på spilledagen ikke er fyldt 21 år. Der gælder særlige regler for overbygningshold. Her henvises til DBUs cirkulære for fusioner og overbygninger.

 

 

 • 16 Spilletilladelse incl. ved klubskifte mellem DBU-klubber
 • 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker. 

  § 16.2 En spiller skal have aktiveret sit fodboldpas for at være spilleberettiget i kampe omfattet af dette reglement.

  § 16.3 En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under lokalunionerne. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU/DBU's lokalunioners database i forvejen.

 

 • 16.4 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Bornholms turneringer.

  § 16.5 Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en DBU Bornholm-klub, som sin nye moderklub, skal der udfærdiges et elektronisk spillercertifikat. Det sker via den afgivende moderklub og først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub under forudsætning af, at pågældende er registreret af lokalunionen. 

  § 16.6 Den afgivende moderklub skal elektronisk udfylde og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub – idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. Det er en forudsætning for tilbageholdelsen, at afgivende moderklub kan dokumentere, at man i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at opkræve den pågældende restance på det tidspunkt, den opstod.

  § 16.7 Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.6 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

 

 • 17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere
 • 17.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

 

 • 17.2 Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Bornholm-klub, skal denne kontakte DBU Bornholm, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

 

 • 17.3 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej -skal indsendes til DBU, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

 

 • 17.4 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er fyldt 10 år, er undtaget og må spille med det samme.

 

 • 18 Rangering af en klubs hold
 • 18.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.  En ældre årgang rangerer altid højere end en yngre årgang uanset spilleform.

 

 • 18.2 For Herre, Kvinder, Ældre, Drenge og Pige Ungdom gælder følgende rangering:

  For herre og drenge ungdom 11 mands
  Superligaen, 1. Division, 2. Division, 3. Division, Danmarksserien, Københavnsserien, Bornholmsserien, Serie 1, 2 o.s.v.
  U19 drenge Liga, division, øst 1,2, mester, række 1,2
  U17 drenge Liga, division, øst 1,2, mester, række 1,2,3
  U16 drenge øst 1,2, mester, række 1,2,3
  U15 drenge Liga 1,2, mester, række 1,2,3,4
  U14 drenge Liga 1,2, mester, række 1,2,3.4

U13 drenge Liga 1,2 (2. turneringshalvdel).

For kvinder og pige ungdom 11 mands
3F liga, 1. Division, 2. division, Kvindeserie Øst, Kvinde Bornholmsserien, serie 1, 2
U18  DM, U18 pige øst, U18 pige 1
U16 DM, U16 pige øst 1,2, U16 pige mester, U16 piger række 1,2
U15 piger mester, række 1,2
U14 pige Liga 1,2, U 14 piger mester, række 1,2

For herrer Ældre 11 mands
M+32 øst, række 1,2,3
M+40 øst, række 1,2

M+50 række 1
 
For herre senior og ungdom 7 og 8 mands
Herreserie 3, 4 o.s.v.
U19 drenge
U17 drenge
U15 drenge
U14 drenge 1,2
U13 drenge Liga 1,2, U13 drenge mester, U13 drenge række 1,2,3,4
U12 drenge mester, række 1,2

For herrer Ældre 7 mands
M+32 1,2
M+38 1,2
M+45 1,2

M+50 1,2

For kvinde senior og ungdom 7 og 8 mands
Bornholmsserien, række 1
U18 pige
U16 pige
U15 pige række 1,2
U14 pige række 1,2
U13 pige Liga, U 13 piger række 1,2,3

For kvinder Ældre 8 mands
K+29

 

For drengeungdom 5 mands

U10 række 1,2 o.s.v.

 

 • 18.3 Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold.  

 • 18.4 For piger, der deltager på både pige- og drengehold, er rangering i prioriteret rækkefølge 1) aldersklasse 2) Drenge for samme aldersgruppe rangeres højere end Piger uanset rækkebetegnelser og holdstørrelser.

 

 • 19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
 • 19.1 En spiller må kun deltage i én tællende turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag ; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag. 

 

 • 19.2 Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på samme hold.

  § 19.3 Ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på et hold i en ældre årgang inklusiv på et seniorhold - her forudsat, at aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillerne mellem hold ("spilles fri") samt om ikke at måtte deltage i mere end én kamp per spilledag ikke er gældende.

  § 19.4 Hvis en klubs 2 lavest rangerede seniorhold spiller i serie 1 eller lavere, kan indtil 3 spillere benyttes på to hold på samme spilledag uden forudgående ansøgning. Det er tillige disse spillere tilladt at deltage i pågældende holds første kampe i en turneringshalvdel.

 • 19.5 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.10 til at spille på dette lavere rangerede hold. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår.

 

 • 19.6 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.

  § 19.7 Reglen om at skulle være spillet fri gælder ikke deltagelse i ungdoms- pokalkampe. Her må alle, der opfylder aldersbetingelserne deltage frit – forudsat de ikke har karantæne gældende i pokalturneringen - og vil heller ikke skulle spilles fri for efterfølgende at kunne benyttes i den ordinære turnering.

 

 • 19.8 For spillere under 21 år samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM, Herre-Danmarksserien, henholdvis Kvinde-DM, gælder lempelige regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker

 

 • 19.9 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog. 

 

 • 19.10 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

 

 • 19.11 Nedrykning af spillere fra højere rangerede hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes. Spillere anses ikke for rykket ned på et lavere rangerende hold, såfremt den pågældende spiller var spilleberettiget på dette lavere rangerende hold i holdets 3. sidste kamp i turneringsrækken, uagtet han/hun ikke deltog i denne kamp:

  Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp.
  Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe. 
  Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe. 
  Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe. 
  Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe.
  Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe.

Holdene i laveste Herre 11M/Kvinde 11M betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

 

 • 19.12 Nedrykning af spillere fra senior til ungdom er omfattet af § 19.11, mens nedrykning af spillere i ungdom samt i ældre og mellem ældre og senior ikke omfattet.

 

 • 19.13 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Bornholm gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangeret hold for at forstærke dette på 

 

 • 20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne
 • 20.1 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Bornholm en karantænedom på et antal spilledage eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet. Den påsatte dommer eller døm-selv dommer skal senest 2. hverdag efter kampen indberette udvisningen/bortvisningen. 

  § 20.2 Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.

  § 20.3 Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

  § 20.4 Karantæne i en tidsbestemt periode eller af en varighed på 6 eller flere spilledage,  gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer og alle aldersklasser. Karantæner på 5 eller færre spilledage gælder alene den funktion den udviste/bortviste varetog, da udvisningen/bortvisningen fandt sted. Dog kan en bortvist træner ikke fungere som spiller på samme hold, som bortvisningen omfatter.

  § 20.5 Karantæne på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige turneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken turnering de afvikles i.

  § 20.6 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i den ordinære turnering gælder alle kampe i den ordinære turnering og afsones alene i den ordinære turnering. Dog gælder, at karantæne tildelt i den ordinære turnering for ældre alene gælder kampe for ældre.

  § 20.7 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i en pokalkamp eller DBUs U21 turnering afsones alene i samme turnering. DBU Bornholms pokalturneringer betragtes som en helhed, således at karantænen gælder samtlige pokalkampe i perioden – men afsones alene på det hold, hvor udvisningen/bortvisningen fandt sted.

  § 20.8 Ikke afviklede karantænedage i pokalturneringen overføres til samme holds deltagelse i den ordinære turnering, herunder til DBUs ungdomsrækker.

  § 20.9 Ikke afviklede karantænedage i DBUs U21-turnering overføres for spillere til klubbens bedste hold for den pågældende spillers årgang og for ledere/trænere til 1. senior. 

  § 20.10 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende. 

 • 20.11 Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra turneringen, afgør DBU Bornholm på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

 

 • 20.12 Resterende ikke-afsonede karantænedage overføres til efterfølgende turneringsår.

  § 20.13 For personer, der forlader en moderklub med "ikke-afsonet" karantænedag(e), gælder, at den resterende karantænedom afsones i den nye moderklub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangeret hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

  § 20.14 En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede karantænedage, afsoner de resterende karantænedag(e) på det nærmest højere rangerede hold, subsidiært aldersklassens 1. hold.

  § 20.15 For spillere, der har opnået tilladelse til at deltage for anden klub udover sin moderklub, gælder at karantæneperioden har virkning i begge klubber. De involverede klubber har gensidig orienteringspligt over for hinanden om forholdet.

  § 20.16 I tilfælde af karantæne til en træner/leder/official, skal følgende retningslinjer overholdes: 
  Karantænen gælder fra al dansk fodbold på den spilledag (i den periode) karantænen afsones. 
  Pågældende må på karantænedagen fra 1 time før kick-off og indtil slutsignalet har lydt, ikke befinde sig tættere på holdet end øvrige tilskuere. Alle former for coaching er ikke tilladt. 
  Vedkommende må således i det pågældende tidsrum hverken være tilstede på udskiftningsbænken, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte eller indirekte coaching kan finde sted.
  Under sit ophold på tilskuerpladsen skal træneren udvise passende opførsel. 
  Første gang en træner, official eller andre bortvises, vil der ikke blive truffet foranstaltninger overfor klubben. 
  I gentagelsestilfælde vil foranstaltningen overfor den bortviste blive skærpet, ligesom der vil blive truffet foranstaltninger overfor klubben. 
  Ikke afviklet karantæne overføres til ny sæson.

-

 • 21 Kommentarer til udvisning/bortvisning
 • 21.1 Klubbens skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Bornholm i hænde senest 2. hverdag efter kampen.

 

VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling

 • 22 Planlægning af kampprogram
 • 22.1 Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

 

 • 22.2 Der skal minimum være afsat 15 minutter fra forrige kamps afslutning (beregnet efter fuld spilletid og 5 minutters halvlegspause) til næste kamps start på samme bane. For pokalkampe skal afsættes minimum 60 minutter (beregnet efter fuld ordinær spilletid).

 

 • 22.3 Kampstart skal fastsættes så tidligt, at kampen kan færdigspilles inden solnedgang – med mindre kampen er fastsat/aftalt til afvikling på bane med el-lys.
 • 22.4 DBU Bornholm kan undervejs i et turneringsforløb ombryde en række, lægge rækker/puljer sammen og/eller udvide med slut/kvalifikationsspil.

 • 23 Brug af kunstgræsbaner
 • 23.1 Kampe kan afvikles på kunstgræsbaner, der opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber. Underlaget skal være enten udelukkende naturligt, udelukkende kunstigt eller en integreret kombination af kunstigt og naturligt materiale (hybrid). Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige rene overflader på en bane, f. eks. kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i f.eks. målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane - hvis der ikke er synlig eller mærkbar overgang mellem de to overflader.

 • 24 Fratagelse af hjemmebane
 • 24.1 Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal det skriftligt meddeles DBU Bornholm senest 8 dage efter pågældende kamp.

-

 • 25 Flytning af kampe
 • 25.1 Flytning af dommerpåsatte kampe kræver DBU Bornholms accept og er evt. ledsaget af et gebyr -  

Anmodningen fremsendes elektronisk og flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis tilgår klubberne. Dog vil et hjemmehold frit kunne flytte sine kampe i en periode før opstarten på en turneringshalvdel. DBU Bornholm fastsætter periodens varighed.
Se særlige regler for fællesturneringer.

 

 • 25.2 For kampe, hvor DBU Bornholm har meddelt ikke at påsætte dommere - ”døm-selv-kampe” - sker flytning af kampe ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU Bornholm spilletidspunkt og –sted eller fastholder det oprindelige spilletidspunkt og -sted.

 

 • 25.3 Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU Bornholm vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

 

 • 25.4 DBU Bornholm kan fastsætte et ændret spilletidspunkt med et varsel på otte dage til klubberne i alle dommerpåsatte kampe.

 

 • 25.5 Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på flytning af en seniorkamp.

 

 • 25.6 DBU Bornholm afgør i alle tilfælde om en kamp kan flyttes.

 • 26 Arrangement af kampe
 • 26.1 Kamparrangøren er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab samt levere flagene til evt. linjedommere.

 

 • 26.2 Hjemmehold er kamparrangør med mindre DBU Bornholm – f.eks. ved angivelse af andet spillested og anden arrangørklub i KlubOffice - har fastsat andet. Er kampen fastsat til neutral bane møder begge hold med mindst én bold og førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v.

  § 26.3 Ved kampe hos klubber, der anvender flere anlæg, skal hjemmeholdet sørge for, at det præcise spillested er angivet i KlubOffice – eller på anden måde sikre sig, at udeholdet og dommeren er bekendt med spillestedet.

  § 26.4 Kampe med påsat dommertrio skal afvikles på indhegnede baner, - som minimum med til lejligheden opsat snor.
  For kunstgræsbaner gælder, at overgangen mellem flisebelægning og kunstgræsunderlaget fungerer som ”indhegning” og her stilles ikke krav om opsat snor.

  § 26.5 Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles på grusbane eller kunstgræsbane, der ikke opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber. 

  § 26.6 I særlige tilfælde kan DBU Bornholm afgøre, at en kamp skal spilles på kunstgræsbane og i el-lys, - evt. også på neutral bane. 

 

 • 27 Dommere
 • 27.1 DBU Bornholm påsætter dommere i følgende rækker, øvrige kampe er ”døm selv kampe”

 

 • 27.2 Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Bornholm en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

 • 27.3 Både hjemme- og udehold skal være indstillet på at stille en ”linjedommer”, hvis kampens dommer ønsker det.

 

 • 27.4 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold har pligt til at medvirke positivt til at kampen alligevel gennemføres - og hjemmeholdet indberetter såvel en dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

 • 27.5 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

 

 • 27.6 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

 • 28 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe
 • 28.1 Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

 

 • 28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det på grund af uvejr, kan dommeren beslutte hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter afbrydelsen. Ved afbrydelse skal dommerens indberetning være DBU Bornholm i hænde senest 2. hverdag efter kampen. Ved afbrydelse på grund af uvejr dog 1. hverdag efter kampen.

Indberetningen skal indeholde angivelse af stillingen i kampen, resterende spilletid samt oplysning om eventuelt udviste spillere, hvorefter DBU Bornholm afgør om kampen skal færdigspilles, spilles om, betragtes som færdigspillet (resultatet ved afbrydelsen skal være gældende) - evt. helt udgå.

 

 • 28.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

 

 • 28.4 Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilskuere at opholde sig på anviste steder op til banen.

 • 29 Aflysning af kampe
 • 29.1 Aflyser en banemyndighed en kamp, skal arrangørklubben underrette modstander samt DBU Bornholm om aflysningen, så snart den er meddelt denne af banemyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Bornholms træffetid, skal underretningen af DBU Bornholm ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
 • 29.2 De to hold har syv dage - for pokalkampe to dage - til i enighed at fremsende forslag til nyt spilletidspunkt. I modsat fald fastsætter DBU Bornholm tidspunkt og -sted.

-

 • 30 Afbud til kamp
 • 30.1 Et afbud skal være meddelt såvel DBU Bornholm som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt (udeblivelse med afbud).

 

 • 30.2 Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte hold, skal det være lavest rangerende hold inden for pågældende kategori, der melder afbud - dog ikke gældende i laveste Herre Senior 11M/Kvinde Senior 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede. Reglen er ikke gældende i ungdoms- og børnerækker.

  § 30.3 Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

 • 31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp
 • 31.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Bornholm kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

 

 • 31.2 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 • 32 Banen
 • 32.1 Kravene til en fodboldbane er angivet i Fodboldloven – men for at opnå ensartede turneringsvilkår er indført krav om standardstørrelse for 11M kampe i Senior = 105m x 68m. Det accepteres, at alle 11M kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012.

 

 • 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11M indgår i spillereglerne for disse.

 • 33 Kampens start og spillemæssige afvikling
 • 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i spillereglerne for disse.

 

 • 33.2 En 11M kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

-

 • 34 Spilletid og forlænget spilletid
 • 34.1 Spilletiden er 90 minutter i 11M kampe for Senior samt U19 Drenge, U18 Piger DM og U17 Drenge DM.

 

 • 34.2 Spilletiden er 80 minutter for 11M kampe for U-18 Piger øvrige, U16 Piger, U17 Drenge øvrige og U16 Drenge.

 

 • 34.3 Spilletiden er 70 minutter for 11M kampe for M+32, M+40, M+50, U15 Drenge og U15 Piger, U14 Drenge og U14 Piger.

 

 • 34.4 Spilletiden er 60 minutter for øvrige 11M kampe.

 

 • 34.5 Halvlegspausen må ikke overstige 5 minutter uden dommerens tilladelse – men må dog aldrig overstige 15 minutter.

 

 • 34.6 I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes forlænget spilletid, og om nødvendigt straffesparkskonkurrence med mindre DBU Bornholm har fastsat andet i det konkrete tilfælde. Den forlængede spilletid spilles umiddelbart efter den ordinære spilletid og er i 90 minutters kampe 30 minutter – 2 halvlege a 15 minutter – og i øvrige kampe 20 minutter – 2 halvlege a 10 minutter.

 

 • 34.7 Straffesparkskonkurrencer afvikles efter nyeste udgave af Fodboldloven.

 

 • 34.8 I straffesparkkonkurrencen kan kun deltage spillere, som er på spillepladsen, når den forlængede spilletid slutter.

-

 • 35 Antal spillere
 • 35.1 Der tillades i 11M kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

 

 • 36 Særligt turneringsreglement for 8M, 5M og 3M
 • 36.1 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 7-mands senior og Ældre

 

 • 36.2 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 8-mands ungdom

 

 • 36.3 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 8-mands børn

 

 • 36.4 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 5-mands børn

 

 • 36.5 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 3-mands børn

 

 • 37 Boldstørrelse
 • 37.1 I 11M kampe for U15 Piger/U14 Drenge og yngre anvendes en mindre og lettere bold end Fodboldloven foreskriver.

 

 • 38 Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.
 • 38.1 Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

 

 • 38.2 Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

 

 • 38.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden farve.

 

 • 38.4 Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til hjemmeholdet.

 

 • 38.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

 

 • 38.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

 

 • 38.7 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.

 

 • 38.8 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen (må ikke være sort eller gult med sorte prikker).

 

 • 38.9 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

 

 • 38.10 Det er tilladt at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape, såfremt denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre.

Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

 

 • 38.11 Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke. Fodboldlovens bestemmelser om, at skadede spillere skal forlade banen efter endt behandling i visse situationer, håndhæves ikke i kampe omfattet af dette reglement.

VIII. Kampens indberetning

 • 39 Holdkort
 • 39.1 I de turneringsrækker, hvor DBU Bornholm har fastsat, at der skal udfyldes holdkort sker dette elektronisk. Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det i kampprogrammet fastsatte tidspunkt for kampens start. Samtlige spillere samt 1 official (træner) skal fremgå af holdkortet.

 

 • 39.2 Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter det i KlubOffice angivne tidspunkt for kampens start. I modsat fald vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltaget på banen.

 

 • 39.3 Kun spillere påført holdkortet må benyttes i kampen.

 • 40 Resultatindberetning
 • 40.1 Resultatindberetning sker i KlubOffice, på App eller på "Mit DBU". Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på spilledagen.

 

 • 40.2 Fristen for anmodning om ændring af et indberettet resultat er 2. hverdag efter sidste spilledag for turneringsrækken. Holdkortet indgår i afgørelsen af anmodningen og skal indsendes samtidig med anmodningen.

-

 • 41 Advarsler og udvisninger
 • 41.1 Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.

 

 • 41.2 Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.

 

 1. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe 
 • 42 Gebyr ved protester og anker
 • 42.1 I forbindelse med protester og anker skal det af DBU Bornholm fastsatte gebyr indbetales/overføres særskilt til DBU Bornholm.

 

 • 43 Kampes økonomi
 • 43.1 Arrangørklubben kan uden at indhente accept fra DBU Bornholm eller modstanderklubben tage entre til kampen med mindre DBU Bornholm i det konkrete har fastsat andre/særlige bestemmelser

 

 • 43.2 En tilrejsende klub har krav på gratis adgang til kampe, hvori klubben deltager, for 20 personer incl. spillertruppen. Der skal altid gives gratis adgang til indehavere af DBU Bornholms og DBUs særlige adgangshjemler samt til indehavere af de af banens kommunale myndighed udstedte adgangskort.

 • 43.3 Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om omkostningsgodtgørelse.  Dommerudgifter faktureres klubbens konto hos DBU Bornholm. 

 

 • 43.4 Arrangørklubben afholder alle øvrige udgifter ved kamparrangementer – ligesom tilrejsende klub selv afholder sine rejseudgifter. I tilfælde af at en klub udebliver fra en kamp, og dommeren eller dommerne er mødt frem på spillestedet, dækker den udeblevne klub den fulde dommerudgift.

 

 1. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker
 • 44 Overtrædelser
 • 44.1 En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.

 

 • 44.2 Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

 

 • 45 Sanktioner
 • 45.1 Mulige sanktioner er
 1. a) Irettesættelse
  b) Misbilligelse
  c) Bøde
  d) Udelukkelse
  e) Karantæne
  f) Taberdømning
  g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede
  h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane
  i) Annullering af kamp
  j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder
  k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

 

 • 45.3 Manglende besvarelse af DBU Bornholms skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.

 

 • 46 Protester og anker
 • 46.1 Protester, indsigelser og anker skal være underskrevet af en af klubbens angivne kontaktpersoner som skal være registreret som dette hos DBU Bornholm og samtidig med afleveringen betales et af DBU Bornholm fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken/indsigelsen. 

 

 • 46.2 Anker til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben. Der kan ikke gøres indsigelse mod karantæner på 3 spilledage eller mindre.

  § 46.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen. Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

  § 46.4 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Bornholm efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Fodboldloven forkert, kan DBU Bornholm altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

  § 46.5 Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Fristen for protester indgivet imod administrative afgørelser om at taberdømme et hold på grund af manglende udfyldelse af holdkort er 8 dage fra modtagelsen af denne afgørelse. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt. Brug af foto og video kan anerkendes som dokumentation.  

 • 46.6 DBU Bornholms afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinjer for at anke. Protester/anker afvises, hvis et gebyr ikke er indbetalt. DBU Bornholm afgør om protester/anker, der er indleveret efter tidsfristen, skal realitetsbehandles. 

 

 • 46.7 Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde. 

  § 46.8 DBU Bornholm afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.

  § 46.9 Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU Københavns appeludvalg.. Det gælder
 1. a) Bøder, erstatninger m.v. over kr. 5.000
 2. b) Udelukkelse på mere end 11 spilledage
 3. c) Udelukkelser af mere end 6 måneders varighed

DBU Bornholm skal ved andre sager/sanktioner give sin tilladelse til at disse kan indankes for højeste lokale mulighed som er DBU Københavns appeludvalg.

§ 46.10 Fristen for at indanke til DBU Københavns appeludvalg er 14 dage fra modtagelsen af DBU Bornholms endelige afgørelse. Alle sager til DBU Københavns appeludvalg i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Bornholm. Det gælder også sager fra DBU Bornholm-klub vedrørende fællesrækker administreret af DBU København eller DBU Sjælland.

 • 46.11 Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.