Efterlevelse af DBU's Børnesyn

Collage 1

Hvis I vil være DBU Børneklub, skal I tilslutte jer DBU’s Børnesyn og gøre det til (en del af) jeres værdigrundlag for børnefodbolden i klubben.

Fundamentet for en god børnefodboldklub er det værdigrundlag, som klubben bygger på. Det er af afgørende betydning for implementeringen af et kontinuerligt godt børnefodboldmiljø, at alle er bekendt med klubbens værdier, og at værdierne bliver gjort til adfærd og handlinger i praksis.

For at den enkelte træner står stærkest muligt over for eventuelle udfordringer, skal han/hun kunne læne sig op ad klubbens bestyrelse. Og for at bestyrelsen tilsvarende står stærkest muligt, skal den kunne læne sig op ad forbundet, som igen læner sig op ad forskningen. Med DBU's Børnesyn står vi alle i dansk børnefodbold på en fælles og stærk værdiplatform, som bygger på FN’s Børnekonvention og på iCoachKids’ forskningsbaserede ”the pledge” - 10 løfter til alle idrætsaktive børn.

Som DBU Børneklub tilslutter klubben sig som minimum DBU’s Børnesyn, og måske har klubben også yderligere egne værdier, hvilket er fint foreneligt med at være DBU Børneklub.

DBU’s Børnesyn markerer et nybrud. Det rummer både rettigheder og løfter. Som ordvalget antyder, så er der tale om noget andet og mere end blot holdningstilkendegivelser. Det er forventninger og krav, som vi stiller hinanden indbyrdes, og som, børnene har krav på, bliver indfriet. Med dette ønsker vi at sætte barnets tarv i centrum, også i fodboldklubben. Børnene har ret til at blive mødt af ansvarlige og engagerede voksne, som vil alle børnene det bedstebørnenes egne præmisser.

Det er vigtigt at anerkende, at det ikke er en nem øvelse, da nogle rettigheder undertiden vil skulle balanceres mod andre. De centrale og styrende principper skal være, at det aldrig må blive barnets ansvar, at rettighederne indfries, og at rettighederne skal indfries i så høj grad som muligt, så længe dette er foreneligt med tilsvarende indfrielse af øvrige børns rettigheder. Det stiller store krav til forventningsafstemningen internt i klubben, mellem klubben og børnenes værger, og ikke mindst skal klubben være tydelig overfor børnene. De skal vide, hvad de har ret til, og mærke hvordan klubben omsætter værdier til praksis.

 

Det kan lyde af meget, men det centrale er, at barnets bedste skal være i centrum for de voksnes beslutninger – det kan vi alle tilslutte os, når vi alle vil børnene det bedste.

 

Se nærmere på børnenes rettigheder her: